Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verzamelen en op welke wijze wij deze persoonsgegevens gebruiken.

Wie zijn wij?

Wij zijn Dutch Flower Group B.V.

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van gegevens die in deze privacyverklaring wordt beschreven. Onze contactgegevens zijn:

Postbus 100
1430 AC Aalsmeer
Nederland

Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u ons per e-mail bereiken op privacy@dfg.nl of per post via voormelde contactgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In het kader van deze verwerking verzamelen en slaan wij diverse gegevens van u op. In de onderstaande opsomming hebben wij omschreven welke categorieën van gegevens wij verwerken.

  • Naam, adresgegevens, e-mail, IP-adres

In het geval u bij Dutch Flower Group en/of bij een van onze bedrijven solliciteert en daarbij een CV en motivatiebrief aan ons verstrekt, dan komen deze gegevens binnen bij de HR-organisatie van het desbetreffende bedrijf waarbij u solliciteert. De volgende categorieën gegevens verwerken wij dan

  • Naam, adresgegevens, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, opleidingsniveau, werkervaring, vaardigheden, al of niet in bezit van rijbewijs, burgerlijke staat, vrijetijdsbesteding en interesses, een link naar LinkedIn -profiel.

Bovengenoemde gegevens bewaren wij niet langer dan strikt noodzakelijk is en het doel waarvoor de gegevens verstrekt zijn is verwezenlijkt (bijvoorbeeld eind van de sollicitatieprocedure), tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u toestemming heeft gegeven om de gegevens gedurende een periode van één jaar te bewaren voor een mogelijke andere functie.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken de door u vrijwillig beschikbaar gestelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • In het geval van sollicitaties te beoordelen of u geschikt bent voor de openstaande functie  en met u in contact te treden indien u via de website een vraag aan ons heeft gesteld.

Op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Deze toestemming kunt u op elk moment weer intrekken. Wij wijzen u erop dat een eventuele intrekking van uw toestemming geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die voor intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden.

Delen van gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet met derden of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven.

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken op grond van een wettelijk voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden.

Ook behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.

Doorgifte van persoonsgegevens

Bij de verwerking waarop deze privacyverklaring betrekking heeft, worden uw persoonsgegevens niet
doorgegeven aan partijen die zich bevinden in landen buiten de EU/EER (‘derde landen’) of aan internationale organisaties.

Uw rechten

Wij zijn ons ervan bewust dat u de volgende rechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • Het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden met het verzoek u mede te delen of over u persoonsgegevens worden verwerkt, en zo ja, om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens.
  • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen als deze onjuist dan wel onvolledig zijn.
  • Het recht om uw persoonsgegevens te laten te verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
  • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke persoonlijke omstandigheden.
  • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien er sprake is dat de verwerking van uw persoonsgegevens via geautomatiseerde procedés plaatsvindt op grond van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.

Wij wijzen u er ook op dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw gegevens bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op de privacyregelgeving. Voor Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens aangewezen als de toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie kunt u de website http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl raadplegen.

Automatische besluitvorming

Bij deze verwerking wordt niet gebruikgemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Wijzingen met betrekking tot deze privacyverklaring

We houden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen en zullen u via de daarvoor geschikte communicatiekanalen op de hoogte stellen over eventuele wijzigingen. Onderaan deze privacyverklaring kunt u zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd.

Links

Onze website bevat mogelijk (embedded) links van en naar websites van derden. Via deze (embedded) links gaat u naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en/of de verwerkingen van persoonsgegevens op deze websites. Raadpleeg de privacyverklaringen op deze websites om te bekijken door wie en op welke wijze uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 4 februari 2019.

0

omzet (2023)

0

boeketten per week naar de consument

0

bloemen per week naar de consument

0

planten per week naar de consument

0

afzetlanden

0%

op weg naar gecertificeerde inkoop

0

landen met kantoren

0

medewerkers